Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Better Business Travel enerzijds en haar opdrachtgever(s) anderzijds en zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Better Business Travel voor haar opdrachtgever(s) verricht.
 • De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen of een gedeelte van de bepalingen van de voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden.

Artikel 2: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Better Business Travel: L.A. Duin-Mosher h.o.d.n. Better Business Travel.
 • Werkzaamheden: het verstrekken van informatie en adviezen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, alsmede het bemiddelen bij de totstandkoming van Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Dienstverleners op het gebied van reizen.
 • Opdrachtgever: degene die aan Better Business Travel de opdracht geeft diensten te verlenen op het gebied van reizen.
 • Reiziger: de natuurlijke persoon (personen) aan wie op grond van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst een (of meer) dienst(en) word(t)(en) verleend.
 • Dienstverlener(s): de vervoerder, accommodatieverschaffer of andere verlener van diensten op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de Opdrachtgever een Overeenkomst aangaat tot het verschaffen van verblijf, vervoer of het verlenen van andere diensten en die met inachtneming van diens toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze diensten.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Better Business Travel enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds aangaande de werkzaamheden van Better Businees Travel.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van Better Business Travel. Aanvaarding kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. Na aanvaarding is de Opdrachtgever gebonden aan de Overeenkomst. Als door Better Business Travel een bevestiging wordt verstrekt geldt deze als bewijs voor de inhoud van de Overeenkomst.
 • Het aanbod van Better Business Travel is vrijblijvend en kan door haar worden herroepen, ook na aanvaarding. Herroeping dient zo spoedig mogelijk te geschieden en wel binnen twee werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst. Deze bepaling is overeenkomstig van toepassing in geval sprake is van wijzigingsvoorstellen van reeds gesloten Overeenkomsten.
 • Better Business Travel is ook na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 3.2 niet gehouden een Overeenkomst gestand te doen indien en voor zover de aanbieding of de schriftelijke bevestiging berust op een kennelijke fout of vergissing.
 • De Opdrachtgever is jegens Better Business Travel en de Dienstverlener gebonden aan de opdracht ongeacht of een bevestiging wordt verstrekt.
 • De Overeenkomst tussen Better Business Travel en de Opdrachtgever bevat geen verplichtingen noch vloeien daaruit verplichtingen voort die betrekking hebben op de uitvoering van de diensten van de Dienstverlener. Better Business Travel bemiddelt slechts bij de totstandkoming van de Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener. Voor de uitvoering van deze diensten is de Dienstverlener, met inachtneming van diens toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk.
 • De Opdrachtgever is zowel jegens Better Business Travel als jegens de uiteindelijke Dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening.

Artikel 4: Prijzen

 • De door Better Busines Travel in haar aanbiedingen en opdrachtbevestiging genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment bekende prijsbepalende factoren van de desbetreffende Dienstverlener.
 • Indien de prijsbepalende factoren (waaronder doch niet uitsluitend worden verstaan: opslagen, vervoerskosten, belastingen, heffingen, toeslagen en/of valutawijzigingen) na de totstandkoming van de Overeenkomst of voor de aanvaarding van het aanbod stijgen, dan is Better Business Travel gerechtigd om de dientengevolge aan haar in rekening gebrachte prijswijzigingen op haar beurt in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

Artikel 5: Betaling

 • De Opdrachtgever dient de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Better Business Travel aan te geven wijze te verrichten.
 • Bij niet tijdige (volledige) betaling is Opdrachtgever de wettelijke (handels-)rente over het openstaande bedrag verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag der algehele voldoening.
 • Better Business Travel is in het geval de Opdrachtgever in verzuim verkeert gerechtigd om de ten behoeve van de Opdrachtgever vastgelegde diensten op te zeggen casu quo te annuleren, zulks mede ter beperking van haar schade. Ingeval van annulering is de Opdrachtgever, naast de kosten van de annulering tevens een vergoeding aan Better Business Travel verschuldigd voor de door haar verrichte werkzaamheden.
 • Bij te late betaling door de Opdrachtgever is Better Business Travel gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening te brengen.

Artikel 6: Annulering

 • In geval van annulering maakt de Opdrachtgever geen aanspraak op restitutie van enig bedrag, behoudens indien en voor zover Better Business Travel, na annulering een restitutie ontvangt van de Dienstverlener waarop de annulering betrekking heeft. In dat geval zal Bettter Business Travel het restitutiebedrag, onder aftrek van haar kosten, aan de Opdrachtgever voldoen.
 • Indien de Opdrachtgever een reservering annuleert of wijzigingen aanbrengt in reeds gemaakte reserveringen, dan worden alle daaraan verbonden kosten in rekening gebracht. Dat kunnen, naast door de Dienstverlener in rekening gebrachte kosten, ook kosten zijn die Better Business Travel zelf in rekening brengt om de annulering en/of wijziging tot stand te brengen.
 • Indien de Opdrachtgever rechtstreeks de dienst annuleert of wijzigt zijn alle daaraan verbonden kosten voor zijn rekening en is Opdrachtgever gehouden om de door Better Business Travel reeds in rekening gebrachte vergoeding voor haar Dienstverlening te voldoen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • Better Business Travel is in geen geval aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever en/of de Reiziger als gevolg van enig handelen en/of nalaten van de betrokken Dienstverleners bij de uitvoering van de diensten.
 • Better Business Travel is niet aansprakelijk voor vertragingen die de Reiziger oploopt en de eventueel daaruit voortvloeiende schade van de Opdrachtgever en/of de Reiziger ten gevolge van welke oorzaak dan ook, onder meer doch niet beperkt tot: vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan het vervoermiddel, weersomstandigheden, drukte in het verkeer, stakingen, en/of blokkades, het missen van aansluitingen, overboekingen, wijzigingen in de reis aangebracht door de Dienstverlener of annulering door de Dienstverlener.
 • Voor fouten of omissies in de door de betrokken Dienstverleners verstrekte informatie, waaronder doch niet beperkt tot foto’s, folders en/of ander voorlichtingsmateriaal van de dienstverlening, is Better Business Travel nimmer aansprakelijk.
 • Better Business Travel is niet aansprakelijk voor financieel onvermogen van de betrokken Dienstverleners.
 • Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Better Business Travel niet of niet tijdig geschiedt wegens omstandigheden die buiten de macht van Better Business Travel liggen – daaronder mede begrepen netwerk- en computerstoringen, storingen in het telefoonnet of kabelnet van de telecommunicatieaanbieder, uitval wegens onvoorzienbaar onderhoud en ziekte van werknemers of de door Better Business Travel ingeschakelde derden – kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op (gedeeltelijke) terugbetaling van het betaalde bedrag dan wel vergoeding van enige schade van de Opdrachtgever en/of de Reiziger.
 • Indien naar het oordeel van Better Business Travel sprake is van een toerekenbare tekortkoming harerzijds is haar aansprakelijkheid voor schade van de Opdrachtgever beperkt tot éénmaal het factuurbedrag. Voor schade van de Reiziger als gevolg van een toerekenbare tekortkoming zijdens Better Business Travel is laatstgenoemde nimmer aansprakelijk.
 • De Overeenkomst is geen overeenkomst als bedoeld in artikel 7:500 BW. In het geval in rechte vast komt te staan dat de Overeenkomst wel kwalificeert als een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:500 BW, dan is de aansprakelijkheid van Better Business Travel voor andere schade dan bedoeld in artikel 7:508 lid 1 BW beperkt tot maximaal driemaal de reissom. Tevens kan Better Business Travel alsdan, bij toepasselijkheid van een verdrag, aanspraak maken op de daarin opgenomen uitsluitingen en beperkingen van haar aansprakelijkheid.

Artikel 8: Geschillen

 1. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.